Regulamin konkursu

Wersja do wydrukuSend to friend

Regulamin Konkursu

„Detektywi Społeczni”

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Detektywi Społeczni”, który jest częścią Projektu „Młodzi Liderzy Działają Lokalnie”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regulamin Projektu „Młodzi Liderzy Działają Lokalnie” dostępny jest pod adresem: www.detektywi.interklasa.pl.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja – Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 30, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych pomysłów rozwiązań stworzonych dla zdiagnozowanych problemów społecznych.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być Uczestnicy Projektu, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie Projektu, w tym:
  1. niezależne zespoły młodzieży (bez dorosłego opiekuna),
  2. zespoły zorganizowane przez dorosłego opiekuna specjalnie w celu uczestniczenia w Projekcie,
  3. inne zorganizowane grupy młodzieży istniejące wcześniej, dla których udział w Konkursie jest uzupełnieniem podstawowej działalności (np. klasy szkolne, kluby młodzieżowe, zespoły zainteresowań),
  4. gazetki szkolne i inne regionalne pisma tworzone przez młodzież.
 5. Do konkursu kwalifikują się zgłoszenia zawierające minimum trzy zidentyfikowane problemy wraz z propozycją lub propozycjami ich rozwiązania.
 6. Ocenie konkursowej podlegać będzie:
  • wnikliwa diagnoza problemu oraz jego źródeł (przyczyn powstania): 0-10 pkt.
  • ilość zaproponowanych rozwiązań (główna propozycja oraz rozwiązania alternatywne): 0-10 pkt.
  • innowacyjność zaproponowanego rozwiązania: 0-15 pkt.
  • wartość rozwiązania (użyteczność, szansa na zastosowanie): 0-15 pkt.
  • dodatkowe 5 pkt. otrzymają zespoły zgłaszające problemy społeczne z miejscowości do 20 tys. mieszkańców
 7. Konkurs odbędzie się w dwóch edycjach.
 8. Pierwsza edycja konkursu obejmuje zgłoszenia, które napłyną do dnia 31 października 2011 r.
 9. Druga edycja konkursu obejmuje zgłoszenia, które napłyną do dnia 15 grudnia 2011 r.
 10. Zespoły biorące udział w pierwszej edycji konkursu mogą wziąć udział w jego drugiej edycji pod warunkiem zgłoszenia minimum trzech nowych problemów społecznych oraz propozycji ich rozwiązań.
 11. Zgłoszenia należy przesyłać drogą internetową na adres: detektywi@interklasa.pl lub zaznaczyć odpowiednią opcję w Formularzy Rejestracyjnym do Projektu. W wyjątkowych przypadkach zgłoszenia można przesłać także pocztą tradycyjną na adres:
  Fundacja-Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
  ul. Kopernika 30/208
  00-336 Warszawa

  Z dopiskiem „Konkurs: Detektywi Społeczni”.

  W przypadku zgłoszeń listownych decyduje data stempla pocztowego.

 12. Ocena zgłoszeń nastąpi w dwóch etapach. 
 13. W pierwszym etapie nastąpi wstępna ocena ofert dokonywana przez Ekspertów i Animatorów zaangażowanych w projekt. Wybiorą oni 10-20 zgłoszeń, które przekażą do dalszej oceny Jury.
 14. W drugim etapie wybrane zgłoszenia konkursowe będzie oceniać specjalne Jury powołane przez Organizatora. Skład Jury zostanie umieszczony na stronie: www.detektywi.interklasa.pl.
 15. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń do danej edycji konkursu.
 16. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 6 000 zł (po 3 000 na każdą z edycji).
 17. Nagrodami w konkursie jest sprzęt elektroniczny przydatny w dalszym „tropieniu” problemów społecznych (aparaty cyfrowe, dyktafony, drukarki, komputery przenośne, itp.).
 18. Ostateczna forma nagrody rzeczowej  ustalana jest przez Organizatora Konkursu w porozumieniu z członkami zwycięskiego Zespołu, z zastrzeżeniem, że nagrodą powinna być rzecz, która może przyczynić się do dalszego rozwijania zainteresowań społecznych młodzieży i zwiększania ich aktywności obywatelskiej.
 19. Do Organizatora należy ostateczna decyzja w sprawie wyboru formy nagrody w sytuacjach problematycznych np. w przypadku braku jednomyślności w Zespole.
 20. Nagrody będą przekazane na rzecz poszczególnych członków Zespołu, tzn. każdy członek zespołu dostanie nagrodę do własnego użytku, a ilość nagród będzie równa ilości członków zespołu.
 21. W szczególnych przypadkach nagroda może zostać przekazana na rzecz szkoły lub innej organizacji, która zorganizowała Zespół pod warunkiem, iż Zespół jednomyślnie wyrazi na to zgodę, a nagroda będzie pozostawała do dyspozycji Zespołu i służyła realizacji jego celów.
 22. Cena jednostkowa nagród zależeć będzie od ilości osób wchodzących w skład Zespołu. Koszt pojedynczych urządzeń nie może po zsumowaniu przekroczyć maksymalnej kwoty przeznaczonej na nagrody, określonej w Regulaminie Konkursu.
 23. Przewiduje się przyznanie nagrody głównej oraz ewentualnych wyróżnień. Liczba nagrodzonych zespołów zależeć będzie od jakości zgłoszonych propozycji i pozostaje do decyzji Jury.
 24. Ustalenie nagrody innej niż zawarta w niniejszym Regulaminie lub inaczej rozdysponowanej (np. wspólna nagroda dla grupy) jest możliwa pod warunkiem przedstawienia pisemnej prośby wraz z uzasadnieniem oraz wyrażeniu zgody przez obie strony, tzn. Organizatora Konkursu i Zwycięzców Konkursu.
 25. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb Projektu. Dane uczestników będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883), dla celów przeprowadzenia Projektu. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Projektu jest Fundacja – Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 30.
 26. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia go przez Organizatorów na Portalu: www.detektywi.interklasa.pl.
 27. Regulamin ten należy traktować jako uzupełnienie Regulaminu Projektu.
 28. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia wszystkich Zespołów biorących udział w Projekcie, poprzez przesłanie informacji 
  o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej do Liderów oraz po opublikowaniu zmian w Regulaminie na Stronie Internetowej Projektu.
 29. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy zgłaszać do koordynatora Projektu – Anny Kobieli, pisząc na adres poczty elektronicznej:  anna.kobiela@interklasa.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 694 848 254.