Regulamin projektu

Wersja do wydrukuSend to friend

Regulamin Projektu

„Młodzi Liderzy Działają Lokalnie”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie edukacyjnym „Młodzi Liderzy Działają Lokalnie”, zwanym dalej w treści regulaminu „Projektem”.
 2. Organizatorem Projektu jest Fundacja – Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 30, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 4. Celem Projektu jest wzmocnienie świadomości społecznej i obywatelskiej młodzieży szkolnej poprzez realizację zadania skłaniającego młodzież do zidentyfikowania problemów społecznych w najbliższym otoczeniu oraz zaproponowanie dla nich rozwiązań.
 5. Uczestnikami Projektu mogą być osoby w wieku 10-18 lat zwane dalej „Uczestnikami” tworzące grupy skupione na realizacji Celu Projektu, zwane dalej „Zespołami.”
 6. Projekt ma zasięg ogólnopolski.
 7. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
 8. Czas trwania Projektu określa się od dnia 1 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
 9. Wszelkie informacje o Projekcie zawarte na stronach portalu www.interklasa.pl oraz strony Projektu: www.detektywi.interklasa.pl zwanej dalej „Portalem” stanowią uzupełnienie niniejszego Regulaminu.
 10. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Projektu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

§2

Udział w projekcie

 1. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się Zespoły uczniowskie złożone z 3-20 osób w wieku od 10 do 18 lat. Preferowana liczebność grupy to 4-8 osób.
 2. Projekt jest adresowany szczególnie do uczniów z obszarów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Zgłoszenia Zespołów z tych miejscowości wraz z  problemami nad którymi pracują, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.
 3. Członkowie Zespołu nie muszą pochodzić z jednej szkoły i być w tym samym wieku.
 4. Zespół może być wspierany przez opiekuna: nauczyciela lub inną osobę dorosłą lub działać samodzielnie. Udział opiekuna nie jest konieczny do przystąpienia Zespołu do Projektu. Opiekun powinien pełnić rolę wewnętrznego eksperta i wspierać działania Zespołu swoim doświadczeniem i wiedzą, nie może być jednak Liderem zespołu.
 5. Każdy Zespół powinien posiadać Lidera wybranego spośród członków Zespołu. Lider koordynuje pracę Zespołu i jest główną osobą kontaktową dla Organizatora.
 6. Zgłoszenie Zespołu do udziału w programie następuje poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na Portalu pod adresem www.detektywi.interklasa.pl.
 7. Formularz zawiera takie dane, jak: nazwa Zespołu, ilość członków Zespołu, imiona oraz adresy e-mail członków Zespołu, imię, adres e-mail oraz nr tel. Lidera Zespołu, nazwa i adres szkoły lub szkół, w których uczą się członkowie Zespołu, nazwa miejscowości zamieszkania członków Zespołu i liczba jej mieszkańców, dane kontaktowe do opiekuna wspierającego (jeśli Zespół takiego posiada), krótki opis minimum jednego zidentyfikowanego przez Zespół problemu społecznego. Proponowane sposoby rozwiązania problemu mogą być zgłaszane w dowolnym terminie po przystąpieniu do Projektu. Nie jest konieczne podawanie ich w Formularzu Zgłoszeniowym.
 8. Zgłoszenia do Projektu przyjmowane są w okresie od 15 maja 2011 roku do 15 grudnia 2011 roku.
 9. W ramach Projektu Organizator przewiduje udzielenie wsparcia merytorycznego dla 100 zespołów średnio 5-osobowych. Organizator może jednak zdecydować się na przyjęcie większej ilości zgłoszeń.
 10. Zgłoszenia zawierające minimum trzy zidentyfikowane problemy wraz z propozycją lub propozycjami ich rozwiązania, które napłyną do dnia 31 października (I termin) oraz do dnia 15 grudnia (II termin) wezmą udział w Konkursie. Szczegółowe zasady udziału określa Regulamin Konkursu „Detektywi społeczni” dostępny na stronach Portalu. 

§3

Przebieg projektu

 1. Zespół przystępuje do Projektu w chwili nadesłania Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Po zgłoszeniu do Projektu Zespołowi zostaje przydzielony Animator ze strony Organizatora. Rolą Animatora jest wspieranie Zespołu w identyfikowaniu i poszukiwaniu rozwiązań zgłoszonych problemów społecznych zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.
 3. W kwestiach merytorycznych Animatorzy wspierani są przez Ekspertów.
 4. Wspieranie Zespołów następuje w szczególności poprzez:
  • konsultacje dla zgłaszających się uczestników (instruowanie jak identyfikować problemy, jak je opisywać, informowanie kto jest zainteresowany rozwiązywaniem tych problemów, kto powinien zostać zaangażowany w ich identyfikację i rozwiązywanie),
  • dzielenie się wiedzą, dobrymi praktykami i radami dotyczącymi procedur pracy grupowej,
  • publikację materiałów eksperckich, artykułów i dobrych praktyk na Portalu,
  • wspieranie młodzieży w kontaktach z samorządami, decydentami i dyrektorami szkół.
 5. Wsparcie i animacja będzie przeprowadzana za pomocą Internetu (Portal, poczta, czat, komunikatory, skype) i przez telefon. Animatorzy i Eksperci będą dostępni w określonych na Portalu godzinach dyżurów.
 6. Wszystkie materiały związane z Projektem umieszczane są na bieżąco na Portalu.
 7. Uczestnicy otrzymują dostęp do specjalnie przygotowanego Forum.
 8. Wizytówka Zespołu zostaje umieszczona na Mapie Aktywności Obywatelskiej wraz z opisem problemów zidentyfikowanych przez jego członków.
 9. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do wypełniania przesłanych mu przez Organizatora ankiet, których celem jest badanie efektywności Projektu. Ankiety mogą być przesyłane w momencie przystąpienia Uczestnika do Projektu, w trakcie jego trwania oraz na zakończenie Projektu.

§4

Zakładane efekty projektu

 1. Projekt realizuje cele informacyjno-edukacyjne, w efekcie których nastąpić ma:
  • zwiększenie liczby inicjatyw młodzieżowych podjętych w obszarze obywatelskim,
  • poszerzenie przez uczestników wiedzy i umiejętności pozwalających skuteczniej realizować wyznaczone sobie cele, w szczególności w zakresie aktywności obywatelskiej,
  • poznanie narzędzi ułatwiających realizację wyznaczonych celów.
 2. W ramach Projektu zostanie stworzona Mapy Aktywności Obywatelskiej Młodzieży zawierająca opis zidentyfikowanych projektów i wypracowane propozycje rozwiązań.
 3. Na zakończenie Projektu zostanie sporządzony raport dotyczącego lokalnych problemów zgłoszonych przez młodzież.
 4. Dodatkowym efektem Projektu będzie stworzenie Klubu Wolontariusza Interkl@sy. Do Klubu zostaną zaproszeni najaktywniejsi członkowie zespołów uczniowskich. Klubowicze staną przed szansą aktywnego zaangażowania się w różne dziedziny działalności Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa oraz wspólnego rozwijania Mapy Aktywności Obywatelskiej. 

§5

Postanowienia końcowe

 1. Dokumentacja związana z przeprowadzonym Projektem będzie przechowywana przez okres roku od daty zakończenia Projektu, poza dokumentacją, która zgodnie z przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres.
 2. Uczestnicy Projektu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb Projektu. Dane uczestników będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883), dla celów przeprowadzenia Projektu. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Projektu jest Fundacja – Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 30.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia go przez Organizatorów na Portalu: www.detektywi.interklasa.pl.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Zespołów biorących udział w Projekcie, poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej do Liderów Zespołów oraz po opublikowaniu zmian w Regulaminie na Portalu.
 5. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy zgłaszać do koordynatora Projektu – Anny Kobieli, pisząc na adres poczty elektronicznej:  anna.kobiela@interklasa.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 694 848 254.